Phiên dịch tiếng Anh tháp tùng

Phiên dịch tiếng Anh tháp tùng

Phiên dịch viên tiếng Anh tháp tùng đi cùng khách hàng trong một ngày hoặc dài hơn và hỗ trợ khách hàng phiên dịch trong những môi trường và bối cảnh khác nhau, tuỳ tình huống trong kinh doanh và du lịch.

Xem thêm


Đối tác

Hệ thống phiên dịch A2Z đã có ở 63 tỉnh thành